Overslaan en naar de inhoud gaan

Schoolkosten

Aan onderwijs zijn een aantal kosten verbonden. Op deze pagina vind je hiervan een overzicht.

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Het schoolbestuur vraagt geen inschrijvingsgeld, noch een bijdrage voor onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.

Het schoolbestuur kan een bijdrage vragen voor onderwijsgebonden kosten, gemaakt tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen, wanneer deze niet noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven, maar tot doel hebben deze te verlevendigen.

Volgende bijdragen kunnen van de leerlingen worden gevraagd:

 • de toegangsprijs voor het zwembad;
 • de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen;
 • de kosten bij projecten;
 • de kosten van gemeenschappelijk vervoer bij pedagogisch-didactische uitstappen,
 • eendaagse extra-murosactiviteiten en zwemmen;
 • de aankoopprijs van turn- en zwemkledij;
 • de kosten bij feestactiviteiten.

Het totaal van de bijdragen is per schooljaar en per kind beperkt:

 • voor het kleuteronderwijs: 45 EUR (niet geïndexeerd)
 • voor het lager onderwijs: 90 EUR (niet geïndexeerd).

Deze bedragen zijn onderworpen aan een indexregeling. De geïndexeerde bedragen worden bij het begin van het schooljaar aan de ouders meegedeeld. De aankoop van turn- en zwemkledij is niet opgenomen in deze beperkte bijdrage.

De leerlingen van het zesde leerjaar hebben recht op gratis toegang tot en vervoer naar/van het zwembad mits zij nog geen schooljaar gratis schoolzwemmen in het basisonderwijs hebben genoten.

Meerdaagse extramurosactiviteiten zijn in het kleuteronderwijs niet toegestaan als een bijdrage van de ouders wordt gevraagd. In het lager onderwijs is de bijdrage beperkt tot 450 EUR (niet geïndexeerd) over de ganse duur van het lager onderwijs. Dit bedrag is onderworpen aan een indexregeling. Het geïndexeerde bedrag wordt bij het begin van het schooljaar aan de ouders meegedeeld.

Persoonlijke uitgaven zijn facultatief en vallen ten laste van de gebruiker.
Het kan gaan om uitgaven voor:

 • leerlingenvervoer;
 • vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport);
 • voor- en naschoolse opvang;
 • middagtoezicht;
 • maaltijden en dranken;
 • abonnementen voor tijdschriften;
 • nieuwjaarsbrieven;
 • klasfoto’s;
 • steunacties.

Het schoolbestuur bepaalt jaarlijks, of wanneer de noodzaak zich voordoet, na overleg in de schoolraad:

 • de tarieven van de vaste uitgaven;
 • de modaliteiten en de periodiciteit van betaling.

Deze informatie wordt bekendgemaakt in de afsprakennota bij de start van het schooljaar.

Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in samenspraak met de ouders, een van de volgende afwijkingen op de leerlingenbijdragen toestaan:

 • spreiding van betaling;
 • uitstel van betaling.

In geval van vragen en problemen omtrent de bijdrage richt men zich tot de directeur.

De schoolfactuur wordt gericht aan de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. De school kan elke ouder afzonderlijk aanspreken voor het geheel van de schoolrekening. De school kan niet verplicht worden rekening te houden met overeenkomsten die ouders getroffen hebben of door de rechtbank werden bepaald over de kosten en de opvoeding van de kinderen. Die regelingen zijn immers niet tegenstelbaar aan derden, zoals de school.
De school hoeft geen gesplitste facturen te maken. Als ouders het wensen, krijgen ze beiden een identieke schoolrekening. Beide ouders blijven elk het resterende bedrag verschuldigd, tot de rekening betaald is.